LANOK

73

Od wrze?nia 2012 r. w przedszkolu dzia?a zespó? bia?oruski „LANOK”. Powsta? on z inicjatywy dwóch nauczycielek – p. Joanny Chilkiewicz i p. Marty Zinkiewicz. Czynnie dzia?a, wzbogacaj?c uroczysto?ci przedszkolne  http://youtu.be/puePotBc690

oraz stanowi?c wdzi?czn? reklam? przedszkola na zewn?trz. Celem jego dzia?alno?ci jest kszta?towanie poczucia to?samo?ci kulturowej dzieci i ukazywanie podlaskiego bogactwa kulturowego, którego symbolem jest lniana koszula – typowy element tradycyjnego bia?oruskiego stroju oraz inspiracja dla nazwy „LANOK”.

lanok

Zespó? ma w repertuarze dzieci?ce piosenki, kol?dy, wiersze i ta?ce zaczerpni?te z bia?oruskiego folkloru. Prezentuje równie? ma?e formy teatralne.

Dwuletnia dzia?alno?? zespo?u zaowocowa?a wieloma sukcesami w postaci nagród w konkursach oraz wielu udanych wyst?pów. „LANOK” jest laureatem konkursu piosenki bia?oruskiej oraz hajnowskich Spotka? z Kol?d? Prawos?awn?. Bra? udzia? w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, bia?ostockim przegl?dzie kol?d „Gwiazda i kol?da”, koncercie „Nasze pie?ni” organizowanym przez Dom Kultury Prawos?awnej w Bielsku Podlaskim, w V Siemiatyckim Przegl?dzie Kol?d Wschodnios?owia?skich.

Wyst?powa? podczas inauguracji wystawy „Tajemniczy r?cznik” w bielskim muzeum.

Zespó? odnosi? te? sukcesy na polu teatralnym. W 2013 roku zdoby? nagrod? Grand Prix podczas konkursu teatralnego organizowanego przez Bia?oruskie Towarzystwo Spo?eczno Kulturalne w Bia?ymstoku.

Z okazji jubileuszu 450 – lecia przeniesienia bielskiej ?wi?tyni Narodzenia Przenaj?wi?tszej Bogurodzicy dzieci wystawi?y przedstawienie teatralne pt. ”Z Bielskoj letopisi” – na motywach historii Bielska Podlaskiego i cerkwi Narodzenia Naj?wi?tszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.

1 maja 2014 roku podczas uroczysto?ci 5-lecia istnienia Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.sw.M?odzie?ca Gabriela, „LANOK” równie? przedstawi? spektakl w nieco innym sk?adzie. Cz??? artystów odesz?a do szko?y.

96

http://prawoslawneprzedszkole.pl/index.php/5-lecie-istnienia-przedszkola/

14 maja 2014r.zespó? wyst?pi? w Bielskim Domu Kultury podczas eliminacji rejonowych bia?oruskiej piosenki

http://prawoslawneprzedszkole.pl/index.php/2014/05/14/

25 maja 2014 roku wyst?pi? w Szczytach w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Bia?oruskiej

1780830_668240469914544_3219376532821994346_n

http://prawoslawneprzedszkole.pl/index.php/przedszkolaki-w-szczytach/

28 maja 2014 roku wyst?pi? w BDK  podczas eliminacji centralnych 41 konkursu „Bia?oruska Pie?nia”

66

 http://prawoslawneprzedszkole.pl/index.php/piosenka-bialoruska-2/#more-8902

Bie?aruskaja Pe?nia-2021-11-03 w BDK

Czerwiec 2022 rok w BDK

„Lanok” wyst?puje co roku podczas Mi?dzynarodowego Festiwalu „Pod opiek? Bogurodzicy”

Discover how quantum ai is transforming the trading industry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *