Historia

Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. ?w. M?odzie?ca Gabriela

2  maja 2010 roku przedszkole zosta?o wy?wi?cone przez Zwierzchnika naszej Cerkwi metropolit? Saw? i nadano mu imi? ?w. M?odzie?ca Gabriela, patrona dzieci i m?odzie?y.

dod

Placówka mie?ci si? w budynku oddanym przez w?adze miejskie parafii prawos?awnej p.w. NNMP, która w pe?ni wykorzysta?a budynek na cele u?yteczne i dzi? funkcjonuje on jako Dom Kultury Prawos?awnej.

To dzi?ki proboszczowi Parafii NNMP ks. Jerzemu Bogacewiczowi i cz?onkom stowarzyszenia Bractwo Prawos?awne ?w. ?w. Cyryla i Metodego rozpocz?to prace remontowe budynku w czerwcu 2007 roku.

teraz jest tu szatnia

W pa?dzierniku 2008 otwarty zosta? pierwszy oddzia? przedszkola. Uroczystego otwarcia przedszkola dokona? biskup siemiatycki Jerzy 7 grudnia tego? roku. Placówka rozpocz??a dzia?alno?? z osiemna?ciorgiem dzieci i grup? pracowników pe?nych zapa?u i determinacji w d??eniu,  aby to przedszkole funkcjonowa?o i rozwija?o si?.

Od marca 2009 roku przedszkolem zarz?dza do?wiadczony pedagog pani Walentyna Mielnik – Niko?ajuk. Ju? dzi? mo?na powiedzie? , ?e dyrektorowi uda?o si? skompletowa? zespó? profesjonalnych, kreatywnych i zaanga?owanych nauczycieli, dzi?ki którym dzieci s? dobrze przygotowane do nauki szkolnej

Obecnie   w przedszkolu przebywa 112 dzieci w czterech grupach wychowawczych. Przedszkole posiada przestronne wyremontowane sale do zabaw i zaj?? dla dzieci. W kolorowych wyposa?onych w nowoczesny sprz?t salach, dzieci ucz? si? i bawi? pod okiem m?odej, dobrze wykszta?conej i oddanej dzieciom kadry pedagogicznej.

Od 2021 roku „powi?kszono” przedszkole o jeden oddzia? przy ul.Kopernika. Tak ,?e w naszej placówce jest ponad 130 dzieci.

W ci?gu pi?ciu lat oprócz generalnego remontu pomieszcze? przeznaczonych na przedszkole, zakupiono nowoczesne wyposa?enie do pomieszcze? u?ytkowanych przez dzieci , wyposa?ono sal? do zaj?? sportowych,  systematycznie zakupywane s? zabawki i pomoce dydaktyczne. Wyposa?ono plac zabaw dla dzieci.

Dzi? mo?emy powiedzie?, ?e trud w?o?ony w rozwijanie przedszkola, w pe?ni si? op?aci?.

Oprócz realizowania obowi?zuj?cej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu dzieci maj? mo?liwo?? korzystania z wielu zaj?? dodatkowych; rytmiki , trzech j?zyków obcych, zaj?? sportowych, plastyki, edukacji regionalnej. W przedszkolu jest zatrudniony logopeda i psycholog. Religia prawos?awna i katolicka jest w przedszkolu obowi?zkowa dla wszystkich dzieci.

Nauczyciele tworz? autorskie programy wspomagania rozwoju i wychowania. Realizowany jest program wspomagania rozwoju duchowego i religijnego. Celem programu jest kszta?towanie u dzieci w?a?ciwego systemu warto?ci, podniesienie poziomu ?wiadomo?ci religijnej, poznanie historii ?wiat prawos?awnych i kultywowanie tradycji zwi?zanych ze obchodami ?wi?t , poznanie prawos?awnych miejsc kultu religijnego na Podlasiu, zach?canie dzieci do uczestniczenia wraz z rodzin?  w nabo?e?stwach. W ramach tego programu dzieci wyje?d?a?y na pielgrzymki do Zwierek , na Grabark? , do Skitu w Odrynkach,

kilkakrotnie w ci?gu roku dzieci przyst?puj? do ?w. Komunii, w miar? mo?liwo?ci uczestnicz? w nabo?e?stwach w Cerkwi podczas ?wi?t.

Jest te? opracowany i realizowany program edukacji regionalnej  przez panie Joann? Chilkiewicz i  Mart? Zinkiewicz pt.„ Korzenie ma?ego Podlasianina”. Celem programu jest zapoznanie dzieci z kultur? i tradycj? naszego regionu.

Dzieci zapoznaj? si? z elementami gwary ludowej Podlasia, z architektur? mieszkaln? i sakraln? charakterystyczn? dla naszego regionu. Dzieci poznaj? wytwory r?kodzie?a ludowego i sztuki regionalnej. Kultywowane s? tradycje zwi?zane z porami roku i ?wi?tami cerkiewnymi.

W ramach programu dzieci bior? udzia? w konkursach recytatorskich w j?zyku bia?oruskim, w konkursie zespo?ów teatralnych w j?zyku bia?oruskim, w konkursie „ Piosenka bia?oruska”. Dzieci z naszego przedszkola s? bardzo dobrze przygotowane do konkursów i zajmuj? presti?owe miejsca. W ramach edukacji regionalnej powsta? w przedszkolu dzieci?cy zespól      „ LANOK”,  który dzia?a od dwóch lat i ju? parokrotnie zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci w ?rodowisku.

Dzieci w naszym przedszkolu czuj? si? bezpieczne i szcz??liwe. Opuszczaj? przedszkole w pe?ni przygotowane do nauki szkolnej, otwarte na nowe doznania z prze?wiadczeniem o w?asnej warto?ci i przygotowane do podejmowania nowych wyzwa?. Wyró?niaj? si? potem w szkole swoj? wiedz? i umiej?tno?ciami.

Od 2021 roku uczestnicz? w nabo?e?stwach w kaplicy ?w.Sawy Serbskiego znajduj?cej si? w tym samym budynku.

Irena ?ozowik

 

Découvrez les dernières nouvelles sur immediateconnectavis.fr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *