WAŻNE!!!

Po opracowaniu i testowaniu przez okres wakacyjnego dyżuru przedszkola opracowanych na początku sierpnia procedur bezpieczeństwa zostały one zatwierdzone przez radę  i obowiązują w przedszkolu do odwołania.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH GIS I MINISTRA ZDROWIA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM – COVID -19 DO PRZESTRZEGANIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM NR 1 IM. ŚW. MŁODZIEŃCA GABRIELA W BIELSKU PODLASKIM.

I. Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.

1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie zdrowy rodzic- prawny opiekun lub osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, przed drzwiami wejściowymi do placówki dziecko odbiera pomoc nauczyciela i przeprowadza je na grupę do której dziecko uczęszcza.

2. Rodzice przyprowadzają dzieci w osłonie ust i nosa, pracownik odbierający dziecko również ma obowiązek mieć zakrytą część twarzy (usta i nos).

3. Przed wejściem do budynku znajduję się płyn do dezynfekcji rąk. Każda osoba, która wchodzi do placówki oraz osoby przyprowadzające dziecko mają obowiązek zdezynfekować ręce.

4. Rodzic dostarcza wypełnioną zgodę na mierzenie temperatury (załącznik nr 1).

5. Przed wprowadzeniem dziecka do przedszkola pracownik mierzy temperaturę. W przypadku temperatury 38 stopni i powyżej, oraz z widocznymi objawami chorobowymi (objawy kaszlu, kataru) lub innymi objawami chorobowymi ( dziecko zostaje odesłane do domu)nie zostaję przyjęte.

6. Jeżeli dziecko posiada katar alergiczny rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

7. Pracownik odbierający dziecko przeprowadza wywiad z rodzicem na temat ostatnich wyjazdów.

8. Dzieci, które przebywały z rodzicami na wakacjach za granicą lub w Polsce w strefie zagrożenia epidemiologicznego (strefa żółta i czerwona) nie mogą bezpośrednio po powrocie przez okres dwóch tygodni przebywać wspólnie z dziećmi w przedszkolu. Rodzice mają obowiązek pozostawić dziecko w domu.

9. Rodzic ma obowiązek poinformowania przedszkola o przebywaniu dziecka oraz członków rodziny na terenach o podwyższonym ryzyku zakażeń (poza granicami i w kraju-żółte i czerwone strefy), oraz wstrzymaniu się przed przyprowadzaniem dziecka do placówki przez okres 2 tygodni lub wykonaniu testu na obecność koronawirusa.

10. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola do godz. 8.30. W przypadku sytuacji późniejszego przyjazdu dziecka, rodzic telefonicznie powiadamia nauczyciela w danej grupie.

II. Procedury bezpieczeństwa i zapewnienia higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu.

1.Przedszkole stosuje się do wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Przebywanie osób trzecich w placówce należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3. Na terenie przedszkola przebywają tylko pracownicy pracujący bezpośrednio z dziećmi oraz pracownicy dochodzący, prowadzący zajęcia dodatkowe.

4. W przedszkolu tworzone są grupy z zachowaniem zasady, że minimalna przestrzeń w sali do wypoczynku, zabaw i zajęć oraz spożywania posiłków nie jest mniejsza niż 2,5 m2 dla jednego dziecka i każdego opiekuna.

5. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

6. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali z tymi sami opiekunami (z wyjątkiem choroby pracownika, w tym czasie należy zorganizować zastępstwo). Pracownicy kuchni nie kontaktują się z dziećmi , oraz osobami opiekującymi się dziećmi. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela.

7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice).

8. Temperatura dzieciom w ciągu dnia będzie dwukrotnie mierzona termometrem bezdotykowym. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicem/ opiekunem prawnym telefonicznie w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka.

9. Rodzice/ opiekunowie prawni po zawiadomieniu telefonicznym o konieczności odebrania dziecka, robią to niezwłocznie.

10. Dziecko u którego występują objawy choroby zostaje odizolowane (w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób) do momentu odebrania przez rodzica/ opiekuna prawnego. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.

11. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek, ręczników (będą udostępniane dzieciom ręczniki jednorazowe) oraz innych zbędnych przedmiotów.

12. W sali są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

13. Rodzice na początku roku zaopatrują dzieci w bidony, które pozostają w przedszkolu, oraz systematycznie będą wyparzone, oraz przytulankę (3 i 4 latki), która będzie oddawana wraz z pościelą do prania.

14. W trakcie dnia dezynfekcja sali odbywa się dwukrotnie, oraz wietrzenie sali, które odbywa się przynajmniej co godzinę. Za dezynfekcję sali odpowiada pomoc nauczyciela.

15. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

16. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymagającej odległości od osób trzecich- optymalnie na terenie podmiotu.

17. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy po uprzednim zdezynfekowaniu sprzętów.

18. Podczas spacerów należy zachować bezpieczną odległość od osób trzecich.

19. Na placu zabaw mogą przebywać dwie grupy jednocześnie. Plac zabaw podzielony jest na dwie części na których przebywają oddzielnie dwie grupy.

20. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie dezynfekowany.

III. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni zostać w domu. Zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora placówki, oraz skontaktować się telefonicznie ze stacjo sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 112 i poinformować, ż e mogą być zakażenia koronawirusem.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem nastąpi niezwłoczne odsunięcie go od pracy. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosuję się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar w którym poruszał się pracownik lub dziecko podejrzane o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

5. Po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

6. Należy postępować zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od pracownika od stacji sanitarno- epidemiologicznej.

7. W przypadku otrzymania informacji o stwierdzeniu lub podejrzeniu Covid-19 u wychowanka, rodziny lub pracownika należy zamknąć budynek i nikogo nie wpuszczać, powiadomić stację.

8. Potrzebne numery telefonów wywieszone są w szatni na tablicy ogłoszeń , oraz na stronie internetowej przedszkola.

Powiatowa stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 512 724 301, 502 386 026

infolinia koronawirus- +48 222 500 115, godziny otwarcia pon- piąt. 7.30- 15.05.

Procedury wchodzą w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/08/2020 Przedszkola Niepublicznego Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *