Rekrutacja do przedszkola

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 1 IM. ŚW. MŁODZIEŃCA GABRIELA W BIELSKU PODLASKIM.

 

Podstawy Prawne:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku (v Dz. U. z 2015r. poz.2156, z późń. zmianami)
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz.610)
 4. Statut Przedszkola Niepublicznego Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim.

Cel procedury:

Zapewnienie jawności działań przedszkola w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

Podstawowe zasady przebiegu rekrutacyjnego:

 1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji przez rodziców proponowanego w nim systemu wychowania opartego o wartości chrześcijańskie i koncepcji pracy.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku
 4. Dziecko 6- letnie jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny prowadzona jest od 1lutego do końca lutego, a wyniki rekrutacji ogłaszane są najpóźniej do 20 marca poprzedzającego dany rok szkolny.
 6. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej.
 7. Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie „ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim”
 8. Podstawą przyjęcia nowych dzieci do przedszkola jest złożenie „ Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola.
 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do indywidualnej wiadomości rodzica.
 10. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy cywilno – prawnej o świadczenie usług do 15 kwietnia.
 11. W miarę wolnych miejsc, decyzja dyrektora mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.
 12. Do grupy przyjmowanych jest 25 osób, dwa wolne miejsca pozostawia się do dyspozycji dyrektora.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 1. Dzieci i wnuki członków Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.
 2. Dzieci obecnych i byłych pracowników przedszkola lub osób aktywnie współpracujących i zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia.
 3. Dzieci których starsze rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.
 4. Dzieci wyznania prawosławnego.
 5. Dzieci, które mieszkają w rejonie przedszkola.

Tryb odwoławczy:

 1. W terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o nieprzyjeciu dziecka do przedszkola, rodzic może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. O podjętej przez komisję w porozumieniu z dyrektorem decyzji , rodzic zostaje powiadomiony pisemnie lub ustnie najpóźniej 7 dni od posiedzenia komisji. Decyzja komisji jest  decyzją ostateczną i nieodwołalną.

Przechowywanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe dzieci zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 2. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku.

Dokumentacja procesu rekrutacji:

 1. W przedszkolu obowiązują następujące dokumenty składane przez rodziców/ opiekunów prawnych:
 2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 3. Umowa o sprawowanie opieki w przedszkolu niepublicznym.
 4. Dokumenty stanowiące podstawę pracy w zakresie rekrutacji;
 5. Imienne wykazy przyjętych dzieci
 6. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 7. Umowy przedszkolne
 8. Imienne listy rezerwowe.

Przepisy dodatkowe:

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Przedszkola Niepublicznego Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci są przyjmowane do przedszkola decyzja dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Procedura  wchodzi w życie z dniem  1 września 2018r , zatwierdzona decyzją Rady Pedagogicznej 19 marca 2018r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *