Rekrutacja do przedszkola

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 1 IM. ŚW. MŁODZIEŃCA GABRIELA W BIELSKU PODLASKIM.

 

Podstawy Prawne:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku (v Dz. U. z 2015r. poz.2156, z późń. zmianami)
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz.610)
 4. Statut Przedszkola Niepublicznego Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim.

Cel procedury:

Zapewnienie jawności działań przedszkola w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

Podstawowe zasady przebiegu rekrutacyjnego:

 1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji przez rodziców proponowanego w nim systemu wychowania opartego o wartości chrześcijańskie i koncepcji pracy.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku
 4. Dziecko 6- letnie jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny prowadzona jest od 03lutego do 29 lutego.
 6. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej.
 7. Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie „ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim”
 8. Podstawą przyjęcia nowych dzieci do przedszkola jest złożenie „ Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola.
 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do indywidualnej wiadomości rodzica.
 10. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy cywilno – prawnej o świadczenie usług do 15 kwietnia.
 11. W miarę wolnych miejsc, decyzja dyrektora mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.
 12. Do grupy przyjmowanych jest 25 osób, dwa wolne miejsca pozostawia się do dyspozycji dyrektora.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 1. Dzieci i wnuki członków Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.
 2. Dzieci obecnych i byłych pracowników przedszkola lub osób aktywnie współpracujących i zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia.
 3. Dzieci których starsze rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.
 4. Dzieci wyznania prawosławnego.
 5. Dzieci, które mieszkają w rejonie przedszkola.

Tryb odwoławczy:

 1. W terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, rodzic może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. O podjętej przez komisję w porozumieniu z dyrektorem decyzji , rodzic zostaje powiadomiony pisemnie lub ustnie najpóźniej 7 dni od posiedzenia komisji. Decyzja komisji jest  decyzją ostateczną i nieodwołalną.

Przechowywanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe dzieci zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 2. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku.

Dokumentacja procesu rekrutacji:

 1. W przedszkolu obowiązują następujące dokumenty składane przez rodziców/ opiekunów prawnych:
 2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 3. Umowa o sprawowanie opieki w przedszkolu niepublicznym.
 4. Dokumenty stanowiące podstawę pracy w zakresie rekrutacji;
 5. Imienne wykazy przyjętych dzieci
 6. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 7. Umowy przedszkolne
 8. Imienne listy rezerwowe.

Przepisy dodatkowe:

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Przedszkola Niepublicznego Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci są przyjmowane do przedszkola decyzja dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Procedura  wchodzi w życie z dniem  1 września 2018r , zatwierdzona decyzją Rady Pedagogicznej 19 marca 2018r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *